Follow

מי לחיים ומי למוות. היום השנתי שבו מתפרסמות החלטות ועדת סל התרופות הוא יום גורלי ללא מעטים מאיתנו. איך הם חושבים ומה מאפיין את אופן החשיבה של חברי ועדת הסל? 

המוזיקה של

Kevin Macleod

Share | Download(Loading)